افتخارات و گواهینامه ها

١. گواهینامه ISO 9001-2008 از TUV NORD

٢. گواهینامه GQM)Global Quality Management) از انگلستان

٣. گواهینـامـه استـانـدارد مـلی از موسسه استانـدارد و تحـقیقـات صنعتی ایران( دیگ بخار)

٤. گواهینامه لویدز برای شیر آلات LIOYDS REGISTER

٥. گواهینامه تعالی سازمانی(EFQM)

٦. تندیس بلورین اقتصاد سبز

٧. تقدیر نامه کایزن

٨. گواهینــامه صلاحیـت پیمانـکاری از معـاونت نـظارت راهبـردی ریـاست جمهوری

پایه یک رشته تاسیسات وتجهیزات

پایه یک رشته نیرو

پایه سه رشته صنعت و معدن

پایه یک رشته راه و ترابری

پایه دو رشته برق

پایه یک رشته نفت و گاز

۹. گواهینـــامه صلاحیــت طــرح و ساخت از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری

پایه یک رشته راه و ترابری

پایه یک رشته نفت و گاز زیر رشته «خطوط انتقال و مخازن و تلمبه‌خانه‌ها و شبکه‌های نفت و گاز»

۱۰. تندیس بلورین ورزش، کار، صنعت

١۱. گواهینامه مدیریت کیفیت جامع(TQM)

١۲. واحد نمونه صادرات کشور در سال ١٣٨٠

١۳. واحد نمونه بهره وری در دوسال متوالی ١٣٨٠ و١٣٨١

١۴. گواهینامه از جشنواره خوارزمی و وزارت صنایع ومعادن در سال های ١٣٨٠ و ١٣٨١

۱۵. واحد برتر تحقیق وتوسعه کشور (R&D جهت پل ایذه )

۱۶. تقدیر نامه از وزارت نفت جهت اجرای موفقیت آمیز طرح توسعه میادین گازی پارس جنوبی در فاز های ٤ و٥

۱۷. گواهینــامه اداره نظـارت بر ایمنــی صنــایع بــلاروس جهـــت صادرات به این کشور

18.گواهینامه صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد استان مرکزی
19. گواهینامه استاندارد ISO 3834 از انسیتو بین المللی جوش